Heves Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Heves Megyei Kormányhivatal
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

kérelemkezelési szakreferens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.07.23. –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 10.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Az 1. sz. melléklet 1 pontjában meghatározott „Állami támogatásokkal kapcsolatos” feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A Főosztály feladatkörébe tartozó Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap forrásból finanszírozott elsősorban beruházási jellegű támogatási és kifizetési kérelmek előkészítésének, feldolgozásának, utógondozásának ellátása a kapcsolódó informatikai rendszerek alkalmazásával.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A támogatási és kifizetési kérelmek valamint a változás bejelentések adatainak formai és tartalmi szempontok szerinti adminisztratív ügyintézése. A kérelmekkel kapcsolatos iratkezelés, adatrögzítés, jogosultságvizsgálatok lefolytatása, hiánypótlás, adatbekérés. Az ellenőrzési jegyzőkönyvek kiértékelése Közreműködés a támogatási jogosultságok nyilvántartásának vezetésében. A kifogások kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása valamint a saját hatáskörű javítások és az új eljárások lefolytatása. A kérelemkezelési folyamatokkal kapcsolatos jelentések és adatszolgáltatások elkészítése. Közreműködés az audit felkészülési folyamataiban és az auditok során.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban agrár, természettudományi, műszaki, gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség, vagy közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és az Országos Képzési Jegyzék szerinti közgazdasági szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Nem áll közigazgatási foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási szakvizsga

        pályázatkezelésben szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        kiemelkedő kommunikációs és problémamegoldó készség,

        terhelhetőség és stressztűrés,

        ügyfél-orientáltság,

        felelősségtudat,

        önálló munkavégzésre való képesség,

        pontos, precíz feladatellátás,

        csapatmunka, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,

        motivációs levél,

        iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában,

        a pályázat benyújtásakor a pályázónak hivatkoznia kell a betölteni kívánt munkakörre. Pályázati dokumentumként kizárólag pdf. vagy doc (docx) formátumú elektronikus dokumentumok nyújthatók be. A határidőn túl, illetve a megadottól eltérő formátumban benyújtott pályázat, illetve a pályázat bármely mellékletének hiánya automatikusan és külön értesítés nélkül a pályázat figyelmen kívül hagyását eredményezheti,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36(36)814-527 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HE/HUM/424/2019 , valamint a munkakör megnevezését: kérelemkezelési szakreferens.         Postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3300 Eger, Kossuth Lajos út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HE/HUM/424/2019, valamint a munkakör megnevezését: kérelemkezelési szakreferens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves - 2019. április 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt munkakörre határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével (tartósan távollévő idejére 2020.07.23. napjáig). Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az önéletrajz részletes tartalmát a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szabályozza. Az adatokat a Jogi és Humánpolitikai Főosztály toborzási adatbázisát kezelő munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.