Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

tanszékvezető (2019/116)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Budafoki út 8. F épület I. emelet

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kari SZMSZ-nek megfelelően a tanszékvezető feladata a szervezeti egység oktató-kutató és tudományos munkájának irányítása, szervezése, fejlesztése, korszerűsítése; a szervezeti egység oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai fejlődésének elősegítése; a szervezeti egység oktatási és kutatási területének szélesítése, valamint a szervezeti egység fejlesztési stratégiáinak a kidolgozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) e törvény végrehajtásáról rendelkező 395/2015. (XII.12.) Korm. rendelet, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzatának rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, vegyészmérnöki, vagy biomérnöki Msc, vagy ezzel egyenértékű végzettség,

        Angol középfokú nyelvvizsga, az angol nyelv tárgyalóképes használata

        Legalább 10 éves felsőoktatási oktatói-kutatói munkaviszony

        MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlati szintű ismerete

        A vezetési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretek, tapasztalatok és képességek, a munkatársak munkájának irányításához, eredményeik értékeléséhez, a tehetségek felismeréséhez és kibontakoztatásához, a vezetői utánpótlás neveléséhez szükséges tulajdonságok és készségek

        Többéves felsőoktatási oktatói-kutatói gyakorlat és megfelelő szintű nemzetközi tudományos elismertség

        Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt

        A tanszékvezető kinevezésének általános feltételeire a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV tv. (továbbiakban: Nftv) és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.), valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

        A tanszékvezetői munkakör betöltéséhez a BME-vel fennálló teljes munkaidős határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony szükséges egyetemi tanár, vagy habilitált egyetemi docens munkakörben.

        Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban jelenleg nem álló pályázó határozatlan idejű, teljes munkaidős tanszékvezetői munkakörre szóló kinevezésére a közzétett pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a vezetői megbízás alapja a közalkalmazotti jogviszony fennállása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Korábban betöltött tanszékvezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Önálló munkavégzés,

        Szervezeti egység oktató-kutató munkájának irányítására való készség,

        Jó kommunikációs és szervezőkészség,

        Nagy munkabíró képesség,

        Célorientáltság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Vezetői terveit ismertető motivációs levél

        Az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb ismereteket tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolata, illetve utalás arra, hogy a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyeket az Egyetemhez már korábban benyújtott, fellelhetők és érvényesnek tekinthetők

        Minden olyan (ok)irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait - az egyetemi intranet útján - az Egyetem polgárai közül a tanszék munkatársai harmadik személyként megismerhetik

        Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn összeférhetetlenségi ok, illetve a pályázat elnyerése esetén a fennállás megszűntetéséről

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vezetői megbízással járó vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének a megbízás kiadása előtt eleget tesz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/116 , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető (2019/116).         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/116, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető (2019/116).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. emelet 22-es ajtó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu/allaspalyazatok

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Elektronikus úton kérjük Szabó Gabriella részére is megküldeni a pályázatot a gbszabo@mail.bme.hu e-mail címre. Jelentkezéskor kérjük a munkakör mellett szereplő azonosítószámot feltüntetni szíveskedjen. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.