Nagyközségi Önkormányzat - Kál

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

"Százszorszép" Napköziotthonos Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus1-től 2024. július 31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3350 Kál, Dózsa György út 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, más jogszabályokban, és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakra. Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése; célszerű és takarékos gazdálkodás; az intézmény alkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus, valamint pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        nevelési - oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program

        iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy igazolás annak megkéréséről)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 36/487-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagyközségi Önkormányzat - Kál címére történő megküldésével (3350 Kál, Szent István tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 854/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nagyközségi Önkormányzat - Kál címére történő megküldésével (3350 Kál, Szent István tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 854/2019, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Korm. rendelet alapján lefolytatott véleményezési eljárást követően Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi bizottságának javaslata alapján Kál Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        www. kal.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a beküldött pályázatok alapján, szükség esetén személyes meghallgatás alapján dönt a nyertes pályázó személyéről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a ph@kal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.