Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde

Óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.15.-2024.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményvezetőként feladata az óvoda és tagintézménye szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása,, alapító okirat szerinti feladat ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Főiskola, óvodapedagógus, - óvodapedagógus végzettség, - pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, - legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

        - a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • -részletes szakmai önéletrajz, a feltételként előírt iskolai végzettséget tanusító okirat és egyéb végzettségek, szakképesítések, bizonyítványok másolata, a feltételként előírt szakmai gyakorlatról szóló igazolás(ok) másolata, az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó vezetői program,

        • - három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll ( vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).

        • - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a pályázati elbírálásban résztvevők megismerhetik és abba beletekinthetnek, • - nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e a pályázat nyilvános együttes testületi ülésen történő tárgyaláshoz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás címére történő megküldésével (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZA/524-3/2019. , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás címére történő megküldésével (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZA/524-3/2019., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Kjt. 20/A.§ (6) bekezdésében foglalt szakértői bizottság, továbbá a Kormányrendelet 23.§ (3)-(4) bekezdései értelmében a nevelőtestület, a vezetési programokat a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve véleményezi. A kinevezés az alapító önkormányzatok képviselő testületei kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az alapító önkormányzatok képviselő testületei fenntartják a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsák.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.zalaapati.hu - 2019. április 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.