Szúcs Községi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szúcsi Zöldliget Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év - 2024.08.31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3338 Szúcs, Kossuth Lajos út 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szúcsi Zöldliget Óvoda tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltakra. A köznevelési intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapítói okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval, az intézmény szakszerű, törvényes és takarékos működtetése, ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű együttműködés, alkalmazkodás, kommunikáció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        fényképes szakmai önéletrajz az intézményvezetéséről szóló program a szakami helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        a Pályázó nyilatkozata arról, hogy zárt ülésen kéri-e pályázatának tárgyalását,

        a Pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti,

        a Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/36/585-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szúcs Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3338 Szúcs, Kossuth L. út 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz-153-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Szúcs Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3338 Szúcs, Kossuth L. út 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz-153-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tárgyában a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.