Csonkamindszent Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csonkamindszent Község Önkormányzata

Falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7940 Csonkamindszent, Fő utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a falugondnoki szolgálatra vonatkozó egyéb jogszabályokban, továbbá a szakmai programban foglalt feladatok ellátása: - közreműködés a házi gondozó nem szakmai jellegű munkájába pl. gyógyszerkiváltás, bevásárlás stb. –egyéb kötelező szállítási feladatok, gyermekszállítás és egyéb szállítás pl. szakorvosi ellátásra, egyéb egészségügyi intézményben történő betegszállítás- egyéb nem kötelezően ellátandó szállítási feladatok pl. munkanélküliek szállítása az illetékes munkaügyi kirendeltséghez; település lakóinak kórházi, szociális otthoni látogatásra, családi eseményekre, bevásárlásra történő szállítása, a rászoruló lakók önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos szervezési feladatok- kapcsolattartás lakossággal és intézményekkel pl.: általános iskola, óvoda, háziorvos, civil szervezetek- egyéb a falugondnoki gépkocsi fenntartásával kapcsolatos feladatok- közreműködés a közfoglalkoztatott dolgozók irányításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, Falu- és tanyagondnoki alapképzés megléte vagy a képzés megszervezésének 2 éven belüli vállalása,

        B kategóriás jogosítvány

        Büntetlen előélet,

        Betöltött 18. életév

        Magyar állampolgárság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Helyismeret

        Szociális területen szerzett munkatapasztalat

        Igazolt gépkocsivezetői gyakorlat

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű szociális érzékeny

        Jó szintű rugalmasság

        Kiváló szintű kommunikációs készség

        Kiváló szintű precizitás

        Kiváló szintű felelősségtudat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről,

        Nyilatkozat az előírt képesítés megszerzéséről

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a Kjt.20.§(2)d) pontjában meghatározott bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06306188404 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csonkamindszent Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7940 Csonkamindszent, Fő utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 001/8949-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Csonkamindszent Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7940 Csonkamindszent, Fő utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 001/8949-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: ••••••••••, Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A benyújtási határidő megegyezik a beérkezési határidővel. A beérkezési határidő: 2019.05.08. 12 óra.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.