Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
JSzSzGyK – Család- és Gyermekjóléti Központ – Szolgáltatások - Népkonyha

konyhai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év közalkalmazotti jogviszony, mely hosszabbítha –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1086 Budapest, Magdolna utca 43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja az intézmény tálalókonyháján a szükséges feladatokat: - a konyhára szállított ételek minőségi, mennyiségi átvétele, szakszerű kezelése, megfelelő adagolása, - az ételminták biztosítása, azok megőrzése, kezelése, - az ételek higiénikus és esztétikus tálalása, - az edények és az étkezéshez használt eszközök higiéniai előírásnak megfelelő mosogatása és tárolása, - a tálaló konyha, ebédlő, a tálaló konyhához tartozó szociális helyiségek napi takarítása, - a HACCP rendszer előírásainak betartása, az ezzel kapcsolatos adminisztráció vezetése. - Segíti az étkezés zavartalan lebonyolítását, az élelmezés-egészségügyi rendszabályok maradéktalan be-tartását. Az étkezésben részesülőkről az előírt nyilvántartást naprakészen vezeti. - Részt vesz közösségi szociális munkában, információközvetítésben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, szakképzettséget nem igényel,

        • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        • konyhai dolgozói feladatok ellátása területén szerzett gyakorlata - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, az esetleges iskolai végzettségeket/szakképesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: konyhai dolgozó-népk , valamint a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő .         Postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (1081 Budapest, Népszínház utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: konyhai dolgozó-népk, valamint a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok bírálata folyamatos. Az elbírálást 2 tagú bizottság végzi. A pályázat eredményéről minden pályázó értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő 4 hónap. A felvétel csak érvényes egészségügyi könyvvel történhet meg."Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgyában tüntessék fel a megpályázni kívánt munkakör megnevezését: "„CSGYK –Sz – Népkonyha - konyhai kisegítő".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jszszgyk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.