Röszke Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. szeptember 16. napjától 2024. szeptember 16-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6758 Röszke, Dózsa György utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezés szerinti munkaköre (közművelődési szakember vagy könyvtáros) mellett az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az igazgató felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkavállalók felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) e törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 6/A. § (1) bekezdésben vagy a 6/B. § (6) bekezdésben foglaltak szerint, figyelemmel a 6/F. § (2) bekezdésében foglaltakra,

        A Korm. rend 6/G. § (2) bekezdése szerinti tanfolyamot elvégezte vagy vállalja, hogy a megbízatását követő két éven belül elvégzi,

        Büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

        Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz,

        a végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata,

        érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylését igazoló irat,

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetési program,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához,

        előzetes kötelezettségvállalás arra, hogy a pályázó az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint a magasabb vezetői beosztás ellátásra megbízást megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vezetői megbízásról szóló előterjesztés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kívánja-e,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén a Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vagy azt megszünteti,

        amennyiben a pályázó a megbízás kezdő időpontjában még nem végezte el a Korm. rend. 6/G. § (2) bekezdésében meghatározott tanfolyamot, nyilatkozat arról, hogy a megbízatását követő két éven belül elvégzi a tanfolyamot.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. szeptember 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-62/573-033 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Röszke Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6758 Röszke, Felszabadulás utca 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2019 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Röszke Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6758 Röszke, Felszabadulás utcs 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2019, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Csongrád megye, 6758 Röszke, Felszabadulás utca 84. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot bizottság véleményezi. Ezt követően dönt Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a megbízásról. A pályázat elbírálásának határideje a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében meghatározott időpont. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.roszke.hu - 2019. április 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.