Dömsödi Nagyközségi Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dömsödi Nagyközségi Óvoda

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2344 Dömsöd, Dózsa György út 27/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedagógiai munkát segítő feladatok ellátása, munkaköri leírás szerint. • Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése. • A pedagógiai program eredményes megvalósítása érdekében a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása, az óvodapedagógusok munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pedagógiai asszisztensi végzettség,

        szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        precíz, igényes, alkalmazkodó, toleráns magatartás,

        gyermekszeretet,

        pontosság, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A szakmai gyakorlati idő igazolására szolgáló dokumentum

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-20-429-5379 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dömsödi Nagyközségi Óvoda címére történő megküldésével (2344 Dömsöd, Dózsa György út 27/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 81/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Dömsödi Nagyközségi Óvoda címére történő megküldésével (2344 Dömsöd, Dózsa György út 27/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 81/2019, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Az intézmény hirdetőtábláján - 2019. április 29.

        Dömsöd Nagyközség honlapján - 2019. április 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.