Debreceni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Természettudományi és Technológiai Kar
Biológiai és Ökológiai Intézet, Hidrobiológiai Tanszék

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.07.01-2023.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszék oktatási és tudományos munkájának, pályázati tevékenységének, az előírt szabályoknak megfelelő gazdálkodásának felügyelete, képviseletének biztosítása a különböző fórumokon. A Debreceni Egyetemen folyó Hidrobiológus és Water Quality Management mesterszakok általános koordinálása és szakmai képviselete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Legalább 20 éves szakirányú felsőoktatási oktatási gyakorlat

        Egyetemi habilitáció, vezető oktatói beosztás

        A hidrobiológia tudományterületén legalább 20 éves szakmai-közéleti aktivitás és releváns szakmai kapcsolatok.

        A tanszék kutatási profiljához kötődő nemzetközi szintű tudományos tevékenység, tapasztalat és aktív részvétel a Hidrobiológiai Tanszék hidrobiológus- és Water Quality Management mesterképzésében.

        A tanszék oktató- és oktatásszervező tevékenységének ismerete.

        Angol nyelvből szerzett középfokú ( B2 ) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        Microsoft Word, Excel és Powerpoint felhasználói szintű ismerete

        Hidrobiológiai tematikájú pályázatokban való aktív részvétel, beleértve témavezetői tapasztalatokat is.

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

        A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.§ (6) bekezdése alapján a vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat.

        Vezető beosztás ellátására megbízást az az egyetemi tanár vagy docens kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Biológus és biológia tanári végzettség.

        Aktív részvétel az intézet doktori iskolájának munkájában.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        publikációs lista, hivatkozások, konferencia előadások, stb. jegyzéke

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata

        a pályázónak a tanszék vezetésére vonatkozó elképzeléseit tartalmazó dokumentum

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0652-512-900/63357 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf.:400. . DE.TTK Dékáni Hivatal Dr. Kun Ferenc dékánnak címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/6976/2019 , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/6976/2019, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. TTK. Dékáni Hivatal Kémiai Épület A/106 .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapja - 2019. április 20.

        Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2019. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot 2 példányban kérjük benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.