Debreceni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Természettudományi és Technológiai Kar Biotechnológiai Intézetbe

tudományos főmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel kutatási és oktatási feladatokban. Biotechnológiai innováció kutatása. Biotechnológiai együttműködések, mint kockázatcsökkentési módszer kutatása. Biotechnológiai üzleti tervezés. Biomérnök és biotechnológia szakos hallgatók oktatásában való részvétel. Szakdolgozati témavezetések. Pályázati tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, okleveles biomérnök vagy biológus,

        rendelkezzen doktori (PhD) fokozattal vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal, és a tudományos főmunkatársi minősítő eljárást a kari tudományos bizottság elbírálása alapján sikerrel teljesítse

        nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét

        legyen alkalmas hazai és nemzetközi tudományos fórumokon szakterületének megfelelő szintű képviseletére

        alkalmas legyen és lehetőség szerint vegyen részt a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek, több kutató tanulmányi, tudományos munkájának irányítására

        tartson rendszeres kapcsolatot a gyakorlattal és segítse a tudományos eredmények megvalósítását

        alkalmas legyen idegen nyelven előadás tartására

        rendelkezzék megfelelő az oktatásban, kutatásban szerzett szakmai tapasztalattal

        egy világnyelvből rendelkezzen középfokú (B2) szintű komplex (szóbeli és írásbeli) állami nyelvvizsgával

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egyéb idegen nyelvből középfokú nyelvtudás

        mérnök-közgazdász végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait, lakcímét; tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegen nyelv tudását; szakmai, tudományos munkáját, terveit; hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

        szakmai önéletrajz

        végzettséget, tudományos fokozatot, habilitációs oklevelet (ha rendelkezik vele), idegennyelvtudást igazoló okiratok hitelesített másolatait (belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök-főigazgató végezheti)

        fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        a pályázatot 2 példányban a TTK Dékánjához kell benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével ( 4002 Debrecen Pf: 400. DE TTK Dékáni Hivatal, . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/112-39/2019. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/112-39/2019., valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu, https://kozigallas.gov.hu - 2019. április 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.