Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde

2 fő bölcsődei kisgyermekgondozó-, nevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.09.01-től 2020.08.31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8790 Zalaszentgrót, Ady Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsődei csoportban az ellátásra jogosult gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása, nevelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, kisgyermekgondozó-, nevelő ,

        Előírt iskolai végzettség, minimum OKJ-s csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó képesítés, Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, 18. életév betöltése, büntetlen előélet. Nevelői alkalmasság, különösen: jó kapcsolatteremtő képesség, empátia, kedves-nyílt személyiség, jó szervezőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. mellékletben foglalt előírt iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél másolat. • Részletes szakmai önéletrajz, • személyazonosságot igazoló okiratok másolatai, • büntetlen előéletet igazoló 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 83/360-169 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (8790 Zalaszentgrót, Batthyány Lajos utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 106/2019. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő bölcsődei kisgyermekgondozó-, nevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (8790 Zalaszentgrót, Batthyány utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 106/2019., valamint a munkakör megnevezését: 2 fő bölcsődei kisgyermekgondozó-, nevelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8790 Zalaszentgrót, Batthyány Lajos utca 28. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok elbírálásáról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kizárólag a pályázatban megadott határideig igazolható módon beérkező pályázatok kerülnek elbírálásra, mely vonatkozik a postai úton feladott pályázatokra is. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa az eljárás bármely szakaszában.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.