Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály

Erdészeti ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Szent Margit park 2.

Ellátandó feladatok:

Jellemzően elsőfokú erdészeti hatósági ügyek és igazgatási feladatok intézése a Veszprémi Járási Hivatal, mint elsőfokú erdészeti hatóság illetékességi területén.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás VI. fejezetének 87. §-ában foglaltak szerint ellátja a járási hivatal feladat- és hatáskörét érintő, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Veszprém Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, felsőfokú képesítés: a) felsőoktatásban agrár, gazdaságtudományok, műszaki, informatikai, természettudományi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy b) felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy c) felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közgazdasági, mezőgazdasági, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        az ellátandó szakterületen szerzett szakmai tapasztalat és gyakorlati idő,

        közigazgatási gyakorlat,

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás vezetői engedély és gépjárművezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,

        motivációs levél,

        iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-88/576-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VE/71/01812-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Erdészeti ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VE/71/01812-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Erdészeti ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A kinevezési jogkör gyakorlója legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázókat írásban értesítjük. Az állami szolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2019. április 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.