Nyíregyházi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi Egyetem
Matematika és Informatika Intézet

főiskolai docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 A Matematika és Informatika Intézet képzési területeihez kapcsolódó: matematikai tárgyakból előadások tartása (Algebra, Számelmélet, Diszkrét matematika, Lineáris algebra), vizsgáztatás, szükség esetén vizsgabizottság vezetése és megbízás alapján részvétel a záróvizsga bizottságban.  Tantárgyfelelősi teendők ellátása, tantárgyi tematikák és követelményrendszerek kidolgozása.  Szakdolgozati témajavaslatok kiírása, témaválasztás esetén a szakdolgozatok elkészítésében konzulensi feladatok ellátása, valamint a szakdolgozatok védésében való részvétel, mentortanári feladatok ellátása.  Aktív részvétel az intézeti, az egyetemi, a hazai és nemzetközi tudományos közéletben és szakmai rendezvényeken.  Részvétel minden olyan, az oktatással és kutatással kapcsolatos egyetemi tevékenységben, amellyel a szervezeti egység vezetője megbízza.  Önálló kutatómunka végzése, szakmai lapokban való publikálás, kutatási eredményeinek publikálása (az MTMT-adatbázisban szereplő publikációkkal alátámasztja kutatási eredményeit).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Szakirányú egyetemi végzettség.

        PhD doktori fokozat.

        Legalább 8 éves felsőoktatási tevékenység vagy szakmai gyakorlat.

        Magyar vagy idegen nyelven megjelent, saját kutatásokat dokumentáló önálló, vagy társszerzőkkel megírt publikációk és/vagy önállóan, vagy társszerzővel hazai tudományos konferencián megtartott előadás(ok).

        Büntetlen előélet. Cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának megnevezését, besorolására vonatkozó adatait.

        Részletes szakmai önéletrajz: szakmai, illetőleg oktatói tudományos munkáját és annak eredményeit, jelentősebb tanulmányútjait, konferenciákon való részvételeinek felsorolását, jövőre vonatkozó terveit.

        Publikációinak listája.

        A pályázathoz mellékelni kell az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat másolatát, külső pályázó esetén a felsorolt dokumentumok közjegyző által hitelesített másolatát.

        Külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a Nyíregyházi Egyetem hatályos SzMSz-e szerint erre jogosult személyek, testületek megismerhetik, illetve hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        A pályázatot postai úton 1 eredeti és 1 másolati példányban a Nyíregyházi Egyetem rektorának címezve kérjük megküldeni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-42-599-400/2029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/53-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens.         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/53-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: főiskolai docens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A 2011. évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról, valamint a Nyíregyházi Egyetem hatályos Szervezeti és működési szabályzatának rendelkezései szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nye.hu - 2019. május 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.