Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága
Objektum-üzemeltetési Főosztály

ellátási és üzemeltetési kiemelt főreferens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1132 Budapest, Váci út 48.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

396/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti 8. Beruházási, ellátási munkakörcsoporton belül felsőoktatásban szerzett épületgépész-mérnöki, villamosmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki szakképesítéssel rendelkező ellátási és üzemeltetési főreferens munkakörhöz tartozó feladatkör

Ellátandó feladatok:

Figyelemmel kíséri a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kijelölt ingatlanjainak műszaki állapotát, szakmai segítséget nyújt a gazdasági szervezeti egységek részére. Szakmai javaslatot, indoklást készít az építési, beruházási és egyéb fejlesztési igények komplex megvalósítására, különös tekintettel gépészeti rendszerek és berendezések energia-hatékony és korszerű megvalósítása vonatkozásában; • Feladata a beruházási és felújítási feladattok szakmai előkészítése, amely során koordinálja a teljes tervezési feladatot az építési engedélyezési, valamint a szakhatósági engedélyek beszerzését; • Közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén közreműködik a közbeszerzési eljárások előkészítésében, a közbeszerzési dokumentáció összeállításában, a beérkezett ajánlatok értékelésében, a szerződéskötés előkészítésében; • A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházások és felújítások előkészítése és teljes körű bonyolítása; • Feladata a kivitelezés folyamatos műszaki felügyelete, szükség esetén kooperációs megbeszélések tartása, azokról emlékeztető készítése, együttműködik a beruházás, illetve felújítás során az érintett felekkel; • Feladata az elvégzett munkák számláinak ellenőrzése, igazolása, az elvégzett munkákról írásos értékelés készítése; • Figyelemmel kíséri a beruházások garanciális időn belüli alakulását, lefolytatja a kötelező/vállalt utó-felülvizsgálati eljárásokat, ellenőrzi a jótállási feltételek teljesítését;

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos ügyintézési feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, NAV Foglalkoztatási Szabályzata rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, épületgépész-mérnök; villamosmérnök; építészmérnök;egyéb üzemmérnök; üzemgazdász,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        bűntetlen előélet

        Előzetes munkaköri (egészségügyi) alkalmassági vizsgálat (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik)

        A NAV Biztonsági Főosztálya által végzett biztonsági célú ellenőrzés (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató kérelmére történik).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        műszaki területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű CAD-es programok ismerete,

        Műszaki ellenőri jogosultság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formátumban. (Letölthető a NAV honlapjáról)

        Iskolai végzettségeit, szakképzettségeit, valamint nyelvvizsgáit igazoló okiratok másolata

        Rövid motivációs levél, melyben a pályázó ismerteti eddig ellátott szakmai feladatait

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-412-5715 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága címére történő megküldésével (1063 Budapest, Szív utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2019/GEI , valamint a munkakör megnevezését: ellátási és üzemeltetési kiemelt főreferens.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága címére történő megküldésével (1054 Budapest, Széchenyi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2019/GEI, valamint a munkakör megnevezését: ellátási és üzemeltetési kiemelt főreferens.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok közül előzetes szűrés alapján kerülnek behívásra a jelöltek a személyes elbeszélgetésre. A benyújtási határidőt követően a munkáltató jogkör gyakorlója dönt a pályázatokról, amelynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nav.gov.hu - 2019. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nav.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.