Semmelweis Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Menedzserképző Központ

Tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.09.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 , Kútvölgyi út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel az EFOP 1.8.0-VEKOP 17 projekt betegbiztonsági alprojekt tananyagfejlesztési és oktatási tevékenységeiben, valamint oktatásfejlesztési tevékenység keretében az Egészségügyi Menedzser MSc képzéshez és Minőségügyi és Betegbiztonsági Menedzser szakirányú továbbképzéshez kapcsolódó segédanyagok és e-learning tananyagok kialakításában, továbbá a projekt eredményeit összefoglaló tudományos és publikációs tevékenységben, illetve a tevékenységhez illeszkedő pályázatok előkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mesterfokozat és szakképzettség,

        Doktori képzés megkezdése

        Legalább egy idegen nyelv olyan szintű ismerete, amely alkalmassá teszi őt a szakirodalom követésére

        MS Office felhasználói szintű ismerete

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

        Szakvizsga vagy szakvizsgát nem igénylő szakterületen legalább 2 év szakmai gyakorlat a doktori képzés megkezdése előtt vagy Ph.D. fokozat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hazai és nemzetközi projektekben szerzett szakértői és oktatási tapasztalat az egészségügyi menedzsmenthez, minőségmenedzsmenthez kapcsolható témakörökben

        Neptun rendszer ismerete

        Moodle rendszer ismerete

        Legalább középfokú angol nyelvtudás

        Egészségügyi menedzser és/vagy közgazdász diploma

Elvárt kompetenciák:

        Megbízható, precíz munkavégzés,

        Jó problémamegoldó képesség,

        Kreativitás,

        Jó kommunikációs készség,

        Csapatmunkára való készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

        A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.

        Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

        Az MTMT rendszeréből kinyomtatott tudományos lista és tudománymetriai táblázat (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve)

        a Központi Könyvtárnak 10 munkanapra van szüksége a hitelesítés elvégzésére, mely időt kérünk figyelembe venni a felterjesztések Emberierőforrás­gazdálkodási Főigazgatóságra történő megküldéskor

        Igazolás a Doktori Iskolából a képzés megkezdéséről

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44019/EKKKGIE/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44019/EKKKGIE/2019, valamint a munkakör megnevezését: Tanársegéd.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2019. május 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 44019/EKKKGIE/2019

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.