Újdombrád Község Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Újdombrádi Napsugár Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019-08-01-2024.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.01.-2024.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4491 Újdombrád, Iskola út 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az óvodai ellátás keretében a 3-7, szakértői bizottság döntése setében a 8 éves óvodáskorú gyermekek nevelése, gondozása és iskolára való felkészítése, az integrációs programon belül a HHH gyerekek óvodai fejlesztése, fakultatív foglalkoztatás a szülők igényei alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint a végrehajtására vonatkozó jogszabályok az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. Legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. Az intézményben pedagógus megbízással fennálló határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, megbízással pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. Magyar állampolgárság. Cselekvőképesség. Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Köznevelési intézménynél eltöltött legalább 5 év vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai és személyes önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya, vezetésére vonatkozó program, helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, öt éves szakmai gyarkorlatot igazoló dokumentumok másolata, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy anyagában foglalt adatainak kezeléséhez hozzájárul. Kjt 41. §. 2. szeriti nyilatkozatot összeférhetetlenség ok nem áll fenn, nyilatkozatot, hogy nyílt vagy zárt ülést kér.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0645705205 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Újdombrád Község Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4491 Újdombrád, Fő út 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III/719-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Újdombrád Község Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4491 Újdombrád, Fő út 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III/719-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4491 Újdombrád, Fő út 48. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.ujdombrad.hu - 2019. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.