Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
VI. Kerületi Hivatala Kormányablak Osztály

kormányablak és ügyfélszolgálati feladatok

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 Budapest, Teréz körút 55. vagy .

Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 55.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Ügyfélszolgálati feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala feladat- és hatáskörébe utalt kormányablak és ügyfélszolgálati feladatok ellátása, beadványok átvétele, továbbítása, tájékoztatás nyújtása. Személyi- és gépjármű okmányok kiadásával, visszavonásával, cseréjével kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Felsőfokú végzettséggel: felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és kormányablak ügyintéző vizsga. Érettségi végzettséggel: rendészeti és közszolgálati ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy érettségi végzettség és kormányablak ügyintéző vizsga.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Jogász, vagy igazgatásszervező szakképzettség.

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség,

        Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, magabiztos fellépés, felelősségtudat, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján,

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata,

        A pályázó nyilatkozata, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és a mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        Nyilatkozat büntetlen előéletről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1414/00090-4/2019 , valamint a munkakör megnevezését: kormányablak és ügyfélszolgálati feladatok.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1414/00090-4/2019, valamint a munkakör megnevezését: kormányablak és ügyfélszolgálati feladatok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest - 2019. április 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatban kiírt feladatokhoz tartozó próbaidő 6 hónap. A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV, törvény hatálya alá esik, a foglalkoztatás kormányzati szolgálati jogviszony keretei között történik. A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása. A feladatellátással kapcsolatban további tájékoztatás a kormanyablak@06kh.bfkh.gov.hu e-mail címen kérhető.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.