Kiskőrösi Tankerületi Központ Igazgatója

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola

intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.16-2024.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6323 Dunaegyháza, Iskola utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető munkájának támogatása, helyettesítése távollét esetén, kapcsolattartás, pályázatok, jogszabályok követése, helyettesítések szervezése, nyilvántartása belső ellenőrzésben, tanügyi feladatok ellátásában részvétel. A köznevelésben használatos online rendszerek működtetése. Részletes feladatkörét az intézményvezető határozza meg, feladatkörébe tartozó ügyekben önállóan jár el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) , a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi végzettség és tanítói vagy tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat és a 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében foglaltakat figyelembe véve,

        pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

        cselekvőképesség

        bűntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a pályázat elbírálása során, azonos feltételek esetén előnyben részesül a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel rendelkező pályázó

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        vezetői program az intézményvezető-helyettesi feladatok ellátására, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

        a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör megnevezésével)

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a bűntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        szakmai önéletrajz

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-78/795-282 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kiskőrösi Tankerületi Központ Igazgatója címére történő megküldésével (Kiskőrösi Tankerületi Központ 6200 Kiskőrös, Petőfi S. tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/026/00333-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola, intézményvezető-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Kiskőrösi Tankerületi Központ Igazgatója címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/026/00333-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola, intézményvezető-helyettes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nevelőtestület véleményének kikérését követően, az intézményvezető javaslata után a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben szokásos módon (http://kk.gov.hu/kiskoros)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban kettő azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Kiskőrösi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT-Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola, intézményvezető-helyettesi beosztásra".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/intezmenyeink-kko honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.