Egyházasgerge Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyházasgergei Napraforgó Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.16. - 2024.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3185 Egyházasgerge, Fő út 72.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint az intézmény alapító okirata alapján az intézményirányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vezető óvodapedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        Óvodapedagógus - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program fejlesztési elképzelésekkel, iskolai végzettséget, szakképzettséget, illetve pedagógus-szakvizsgát igazoló oklevél, nyilatkozat arról, hogy a pályázatba a véleményezésben és az elbírálásban résztvevők betekinthetnek, illetve, hogy zárt vagy nyílt ülésen kéri a pályázat elbírálását, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-32-452-200 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egyházasgerge Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3185 Egyházasgerge, Fő út 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EG/285/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Egyházasgerge Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3185 Egyházasgerge, Fő út 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EG/285/2019., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3185 Egyházasgerge, Fő út 30. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hirdetőtábla Egyházasgerge - 2019. április 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.