Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Ergonómia és Pszichológia Tanszék

tanársegéd (2019/126)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 14 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az elsődleges feladat a Szervezeti viselkedés és vezetés tárgy angol nyelvű kurzusának kidolgozása tanszéki kollégákkal közösen. Ehhez kötődően a kurzus oktatása (tanszéki kollégával közösen), majd a tapasztalatok értékelése, következtetések levonása. Továbbá kapcsolódó projekt- és diplomamunka-feladatok témavezetése, valamint a tág témához kapcsolódó tudományos kutatási feladatok és publikáció.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvény végrehajtásáról rendelkező 395/2015. (XII.12.) Korm.rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatának rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, pszichológia MA, vagy azzal egyenértékű végzettség,

        Megkezdte a doktori képzést pszichológia tudományterületen, vagy doktorjelölt

        Angol nyelven előadóképes

        Alkotó tevékenység végzésére való képesség

        A tanársegédek folyamatos alkalmazásának követelménye az oktatott tárgyat magába foglaló tudományágban vagy művészeti területen a színvonalas oktatáshoz, gyakorlatok vezetéséhez idegen nyelven is szükséges felkészültség, publikációs tevékenység kifejtése, idegen nyelven is, részvétel az intézményben folyó szakmai közéletben

        A pályázónak továbbá meg kell felelnie a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Humánpolitikai Szabályzatában (HPSZ) foglalt kinevezési feltételeknek, az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek

        Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt

        A tanársegédi kinevezés általános feltételeit a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 28. § (1) bekezdése tartalmazza.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Munka- és szervezetpszichológia specializációban szerzett Pszichológia MA végzettség

        Szervezetpszichológiai témájú, elsősorban szervezeti viselkedéssel és/vagy vezetéssel kapcsolatos tudományos tevékenység és publikációk

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        A feltételek teljesítését igazoló oklevél és bizonyítvány - másolatok, a pályázati kiírásban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok. A pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyeket a BME-hez már korábban benyújtott, ott fellelhető és érvényesnek tekinthetők. Kérjük, erre utaljon a pályázatában, ha erre tekintettel valamely okiratot nem nyújtana be.

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Minden olyan (ok)irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-1-463-1621 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/126 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd (2019/126).         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/126, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd (2019/126).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. Q épület, A szárny II. emelet 216. szoba.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a BME Humánpolitikai Szabályzatban foglalt rend szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu/allaspalyazatok

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot elektronikusan a fent megjelölt e-mail címre 1 db pdf formátumban, valamint személyesen a fent megjelölt címre kell benyújtani 1 db eredeti és 1 db másolati példányban. Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.