Budapesti Corvinus Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gazdálkodástudományi Kar
Vállalatgazdaságtan Intézet Döntéselmélet Tanszék

tudományos munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kutatási területén a hazai és nemzetközi tudományos hálózatokban és rendezvényeken való aktív részvétel; tudományos publikációk készítése hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokba; tudományterületének művelése kutatások tervezésével és kivitelezésével; tudományterülete eredményeinek megosztása az oktatásban; részvétel tanszéke és intézete szellemi életének formálásában; részvétel a Kar és az Egyetem tudományos életében; alapszakos és mesterszakos diákok szakmai munkájának támogatása tudományterületén; tudományterülete eredményeinek megosztása a szélesebb érdeklődő közvélemény számára; hozzájárulás a Kar és az egyetem pozitív társadalmi hatásához; a kutatásetikai normák betartása és képviselete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) BCE Kollektív Szerződése és az SzMR Foglalkoztatási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Pályázatot mindazon szakterületen működő oktatók, kutatók, tanárok nyújthatnak be, akik a meghirdetett tudományos munkatárs munkakörbe kinevezhetők és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, továbbá rendelkeznek:

        legalább hároméves kutatási tapasztalattal rendelkeznek a társadalmi vállalkozások és/vagy a társadalmi innováció kutatási területén,

        előadói szintű angol nyelvtudással rendelkeznek,

        részt vesznek a társadalmi vállalkozások és/vagy társadalmi innováció nemzetközi tudományos hálózatainak legalább egyikében,

        doktori kutatásukat vagy a társadalmi vállalkozás, vagy a társadalmi innováció témájából készítették el,

        társadalmi vállalkozások és/vagy társadalmi innováció témájában legalább három publikációja található az MTMT-ben.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        az angol nyelven kívül egy másik világnyelv (pl. spanyol) előadói szintű ismerete,

        kutatási pályázat menedzsment tapasztalat,

        egyetemi szintű oktatási tapasztalat,

        civil szervezetben szerzett munkatapasztalat,

        hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatos kutatásokban szerzett tapasztalat,

        a pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek a karon közalkalmazotti jogviszonyban állók.

Elvárt kompetenciák:

        kiváló előadókészség,

        kiváló írásbeli készség,

        együttműködésre való képesség,

        kutatásszervezői képesség,

        elemző képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        tudománykommunikációs képesség,

        kvalitatív és kvantitatív módszertani készségek,

        empátia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az kutatói munkakör betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

        motivációs levél,

        a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó magyar nyelvű életrajzát (amelyben kitér eddigi szakmai oktatói és tudományos munkájára, kutatási tevékenységére, elért eredményeire, szakmai szervezetekben végzett munkájának ismertetésére, szakmai díjaira),

        hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való részvételét,

        a tanszék által művelt tudományterület oktatásának fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzeléseit,

        a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,

        Az kutatói pályázathoz mellékelni kell:

        egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okiratok magyar nyelvű, közjegyző vagy a BCE Humánerőforrás Iroda által hitelesített másolatát,

        publikációs tevékenység jegyzékét (amennyiben nem kívánja csatolni, tegye hozzáférhetővé a publikációra vonatkozó adatok megismerését a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT),

        tudományos konferenciákon tartott előadások jegyzékét, jelentősebb külföldi tanulmányutak felsorolását,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs büntetés vagy foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,

        nyilatkozat arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE hivatalos honlapján való közzétételhez (a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályok szerint a pályázat az egyetem polgárai, valamint az erre jogosult véleményező és döntést hozó bizottságok és testületek tagjai számára nyilvános),

        nyilatkozat az egyetemen (vagy jelenlegi munkahelyén) kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselői jogviszonyairól, munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról,

        minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1/482-5322 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Közraktár utca 4-6. C 6 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/1121/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/1121/2019, valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (Nftv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és az Egyetem szabályzataiban, különösen a BCE Foglalkoztatási Szabályzatában (SzMR II/1.), valamint a kar szabályzataiban rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi előírások és a BCE szabályzatai szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapesti Corvinus Egyetem honlapja - 2019. május 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Csak az elvárásoknak megfelelt, hiánytalanul és határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra. A levél tárgyában kérjük a megpályázandó munkakör megnevezését és az iktatószámot (HR/1121/2019.) feltüntetni. A pályázatot – amennyiben nagyméretű – kérjük több e-mailben megküldeni, és legfeljebb 15 MB terjedelemben (munkakör megnevezésével és iktatószám feltüntetésével). A jelentkezést a hivatalos dokumentumokban szereplő (pl. személyi igazolvány, útlevél stb.) néven kérjük benyújtani Word formátumban, egy fájlban. Az elektronikus úton érkezett pályázatokat a pályázati eljárás lebonyolítását követően 10 napon belül töröljük az adatbázisból, ezzel egyidejűleg a papír alapon beérkezett pályázatok megsemmisítésre kerülnek.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.uni-corvinus.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.