Miskolci Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Könyvtár, Levéltár, Múzeumba

ügyvivő-szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Miskolci Egyetem jegyzeteinek, periodikáinak és egyéb kiadványainak szerkesztői, tördelőszerkesztői és tipográfusi munkáinak, valamint kézirat-előkészítési és szöveggondozási munkáinak elvégzése. A kiadói vezetési elvektől függően részt vesz a kéziratok kiadását illető döntési folyamatokban, a szerzőkkel való kapcsolattartásban, a kéziratok beszerzésében. Együttműködik a korrektorral és a Sokszorosító Üzemmel. ISBN, ISSN, ISMN számot kér az OSZK-tól és nyilvántartja azokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet, a Miskolci Egyetem Kollektív Szerződése, továbbá a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Könyvtárosi és szerkesztői gyakorlat.

        A pályázónak büntetlen előéletűnek kell lennie, és meg kell felelnie a Miskolci Egyetem szabályzataiban rögzített, az ügyvivő-szakértőkre vonatkozó követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A Miskolci Egyetemmel fennálló teljes munkaidejű közalkalmazotti jogviszony.

        Felsőoktatási intézmény könyvtárában és kiadójában szerzett gyakorlat.

        Open Journal System online kiadói rendszer ismerete.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 46/565-023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc-Egyetemváros, Kancellária Hivatal . A/4. épület I. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KT/599-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KT/599-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Kancellária Hivatal . A/4. épület I. emelet 125. szoba.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott pályázatokat a véleményező-előkészítő bizottság véleménye, javaslata alapján a gazdálkodási egység vezetője bírálja el. A nyertes pályázót a Miskolci Egyetem Kancellárja nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.uni-miskolc.hu/allas-palyazatok

        Észak-Magyarország című napilap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázathoz következőket kell csatolni: Részletes szakmai önéletrajz, amelynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, szakmai díjait, szakmai munkáját, hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben végzett munkáját. Nyilatkozat a pályázó munkaviszonyáról, jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról. Az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a vonatkozó jogszabály és az egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik. A nyilatkozatok a munkáltató honlapjáról (Dokumentumtár 44. és 45. nyomtatvány) letölthetőek (http://www.uni-miskolc.hu/dokumentumtar). A végzettséget, szakképzettséget, illetve szakmai díjait igazoló okmányok hiteles másolata. Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A pályázatokat egy eredeti és két másolati példányban kell a Miskolci Egyetem kancellárjához címezve, postai úton, vagy személyesen az Egyetem Kancellária Hivatalába (3515 Miskolc- Egyetemváros, A/4. épület I. emelet 125. szoba) benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.