Miskolci Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

az Üzemeltetési Igazgatóságra

műszaki ügyintéző (munkavédelmi felelős)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkavédelmi felelős ellátja a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény előírása szerinti munkabiztonsági szaktevékenységeket. Szervezi és ellenőrzi az Egyetem munkavédelmi tevékenységét, a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok betartását. Részt vesz a munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések kivizsgálásában, dokumentálásában. Gondoskodik a munkahelyi balesetek kivizsgálásáról, jegyzőkönyvezéséről, a dokumentumok megőrzéséről, a baleseti kárigény bejelentések nyilvántartásának vezetéséről. Közreműködik a munkavédelmi szemlék lebonyolításában, ellenőrzi a szervezeti egységek munkahelyi szemléinek előírás szerinti végrehajtását, a hiányosságok megszüntetését. Részt vesz az épületek, létesítmények munkavédelmi szemléjén és dokumentálja azokat. Ellátja és dokumentálja az Mvt. és egyéb jogszabályokban előírt kockázatbecsléseket és kockázatértékeléseket, valamint a szükséges munkavédelmi műszeres méréseket. Közreműködik az alkalmazottak alkoholszondás ellenőrzésein. Részt vesz a létesítmények, berendezések, gépek műszaki átadásán, üzembe helyezésén, szervezi és végzi a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatát. Lefolytatja az Mvt, az Egyetem Munkavédelmi Szabályzata, illetve a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint a hatáskörébe tartozó biztonságtechnikai felülvizsgálatokat. Munkavédelmi oktatásokat tart. Közreműködik az Egyetem Munkavédelmi Szabályzatának aktualizálásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet, a Miskolci Egyetem Kollektív Szerződése, továbbá a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Középfokú munkavédelmi szakképesítés vagy munkavédelmi technikusi szakképesítés.

        Számítógépes felhasználói ismeretek (irodai alkalmazás).

        A pályázónak büntetlen előéletűnek kell lennie, és meg kell felelnie a Miskolci Egyetem szabályzataiban rögzített, az műszaki ügyintézőkre vonatkozó követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakmai tapasztalat, referencia.

        Műszaki alapképesítés.

        Emelőgép-ügyintézői szakképesítés.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 46/565-023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc-Egyetemváros, Kancellária Hivatal . A/4. épület I. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KT578-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző (munkavédelmi felelős).         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KT578-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző (munkavédelmi felelős).

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Kancellária Hivatal . A/4. épület I. emelet 125. szoba.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A gazdálkodási egység vezetőjének javaslata alapján a Miskolci Egyetem Kancellárja dönt a pályázatok elbírálásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.uni-miskolc.hu/allas-palyazatok

        Észak-Magyarország című napilap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázathoz következőket kell csatolni: A jelentkező szakmai életútját, korábbi munkatapasztalatait részletesen bemutató, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz. Nyilatkozat a pályázó munkaviszonyáról, jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról. Az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a vonatkozó jogszabály és az egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik. A nyilatkozatok a munkáltató honlapjáról (Dokumentumtár 44. és 45. nyomtatvány) letölthetőek (http://www.uni-miskolc.hu/dokumentumtar). A végzettséget, szakképzettséget, illetve szakmai díjait igazoló okmányok hiteles másolata. Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A pályázatokat egy eredeti és egy másolati példányban kell a Miskolci Egyetem kancellárjához címezve, postai úton, vagy személyesen az Egyetem Kancellária Hivatalába (3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4. épület I. emelet 125. szoba) benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.