Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Madarasi Szivárvány Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2019. július 1-től 2024. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6456 Madaras, Báthori István utca 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Madarasi Szivárvány Óvoda tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra. A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        pedagógus-szakvizsga keretében szervezett intézményvezetői szakképzettség

        legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyarkorlat

        az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        büntetlen előélet, nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmány(ok) másolata

        hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmaztot nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony léteítését nem teszi lehetővé

        a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum

        szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 79/558-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6456 Madaras, Báthori István utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/1189/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6456 Madaras, Báthori István utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/1189/2019, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.