Ráckeve Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ács Károly Művelődési Központ

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 1. napjától 2024. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 51.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakmai feladatokhoz és a működéshez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek elvégzése, szerződések előkészítése, beszámolók, költségvetéstervek készítése. Az eseményekhez kötődő kommunikációs anyagok elkészítése, kihelyezése. Pályázatok figyelése, pályázatok írása. Pályázati tevékenység koordinációja, a pályázatok nyilvántartása, a projektek menedzselése, nyomon követése. Kapcsolattartás a közreműködőkkel, partnerekkel, szervezetekkel, intézményekkel, egyházakkal, vállalkozókkal, civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel. Közművelődési és közösségfejlesztő programok, klubfoglalkozások, tanfolyamok, vásárok, gyermek-, és családi programok, társadalmi és nemzeti ünnepekhez kapcsolódó események, nagyrendezvények szervezési feladatainak ellátása. Az intézmény dolgozói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. Megállapítja az intézmény munkarendjét, ügyvitelét, alkalmazottainak munkaköri feladatait. Gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges szabályzatok elkészítéséről, azok betartásáról, illetve betartatásáról. Ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel az irányítói jogokat gyakorló szerv megbízza, illetve amelyeket valamely jogszabály előír. Képviseli az intézményt a felettes és külső szerveknél.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ráckeve város 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III.5.) számú rendeletének vonatkozó előírásai az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,felsőfokú közművelődési szakképzettségnek vagy a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontjának ab) alpontjában megnevezett szakvizsgának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább 5 éves szakmai gyakorlat, ,

        kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység

        a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G.§ (1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása. Ennek hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. (A pályázó mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha a jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és okirattal igazolja)

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt ne álljon,

        magyar állampolgárság,

        ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,

        magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt létesít, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. (közművelődési szakember)

        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pályázatírásban és projektmenedzselésben szerzett tapasztalat

        több éves vezetői gyakorlat

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, valamint az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot,

        szakmai önéletrajz

        szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi iratok másolata

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        büntetlen előélet, valamint a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem állást igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyag 3. személy részéről történő betekintéséhez

        amennyiben a pályázó pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozata

        nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához,

        nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást vállalja

        az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat

        referenciák

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0624/523331 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ráckeve Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II./37-2/2019 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató/közművelődési szakember.         Postai úton, a pályázatnak a Ráckeve Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II./37-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: igazgató/közművelődési szakember.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Hiánypótlásra lehetőség nincs. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a képviselő-testület dönt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Ráckeve Város honlapja - 2019. április 30.

        Ráckevei Újság - 2019. május 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.