Budapesti Gazdasági Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Gazdasági Egyetem
Jogi Igazgatóság, Jogi és Humánpolitikai Főosztály, Jogi Osztály

jogi előadó/jogtanácsos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1149 Budapest, Buzogány utca 11-13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Az Egyetemet érintő jogszabályi környezet, valamint egyetemi belső szabályozás változásainak figyelemmel kísérése, javaslattétel az egyetemi szabályzatok, utasítások, egyéb szabályozók módosítására, a jogszerű működésre - Az egyetemi szabályzatok, szabályzatmódosítások, utasítások (a belső szabályozás harmonizációjának biztosítása) véleményezése - Javaslattétel az Egyetem szakszerű és jogszerű működését elősegítő jogi megoldásokra - Az Egyetemen született döntések, határozatok törvényességének vizsgálata, ez alapján javaslattétel a rektornak és/vagy a kancellárnak törvényességi intézkedés megtételére - Részvétel a Rektori Tanács, a Szenátus, valamint a jogszabályok, illetve az Egyetem belső szabályzatai által meghatározott testületek üléseinek előkészítésében, illetve a döntések végrehajtásában, végrehajtatásában - Az Egyetem szervezeti egységei részére, működésük körében jogi tanácsadás, jogi szakvélemény adása - Az Egyetem szerződéseinek, okiratainak elkészítése, véleményezése, jogi kontroll biztosítása az Egyetem kötelezettségvállalásai, megállapodásai, szerződései, tárgyalásai tekintetében - Szükség esetén az Egyetem jogi képviseletének ellátása - A hallgatói jogviszonnyal, hallgatói kérelmekkel kapcsolatos jogi feladatok ellátása, közreműködés az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és részönkormányzatai törvényes működésének biztosításában A próbaidő tartama: 4 hónap (új közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint az Egyetem belső szabályzatainak az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

        Egyetemi végzettség jogász szakon

        Minimum 2 éves szakmai gyakorlat

        MS Office (irodai) alkalmazások magas szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőoktatásban vagy közigazgatásban szerzett tapasztalat

        Követeléskezelési tapasztalat

        Jogi szakvizsga

        Legalább középfokú angol nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

        Kiemelkedő szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

        Önálló, felelősségteljes munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz bérigény megjelölésével

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok

        A munkakör betöltéséhez 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges

        Nyilatkozat arról, hogy a kiválasztási eljárásban résztvevő személyek személyes adatait a kiválasztási eljárással összefüggésben megismerhetik, és kezelhetik. A „hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez” elnevezésű dokumentumot itt éri el: https://uni-bge.hu/documents

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 1 469 6727 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KR/612/2019. , valamint a munkakör megnevezését: jogi előadó/jogtanácsos .         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KR/612/2019. , valamint a munkakör megnevezését: jogi előadó/jogtanácsos .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

- Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: jogi előadó/jogtanácsos! - A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. - Valamennyi, érvényes (a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett) pályázat a Budapesti Gazdasági Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        BGE honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Budapesti Gazdasági Egyetem Magyarország egyik meghatározó felsőoktatási intézménye, amely országosan a legszélesebb képzési kínálatot nyújtja a gazdaságtudományi képzések terén. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni-bge.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.