Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Isaszegi Hétszínvirág Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 16 - 2024. augusztus 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2117 Isaszeg, Madách utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában és minőségirányítási programjában meghatározott szakszerű és törvényes működtetés, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe, szakmai tevékenységének újítása, az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, óvónő, pedagógus szakvizsga,

        magasabb vezető - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, betöltött 18. életév

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz,

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, a helyzetelemzésre épülő működési és szakmai elképzelés, különös tekintettel a nevelés színvonalának emelésére,

        legfontosabb személyi adatok másolata,

        szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek, nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-28/583-113 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/32-4/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/32-4/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Nevelőtestületi javaslat, szakmai bizottsági meghallgatás és javaslat kialakítást, az önkormányzat képviselő- testületének szakmai bizottságának javaslatát követően hozott Képviselő-testületi döntés. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.isaszeg.hu - 2019. április 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A borítékon kérjük még feltüntetni: "Isaszegi Hétszínvirág Óvoda - Óvodavezetői pályázat". A pályázatokat ajánlott küldeményként két példányban kérjük benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.