Debreceni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Általános Orvostudományi Kar Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. május 15. - 2021. augusztus 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az OTKA K124815 számú pályázaton belül áramlási citometriás és konfokális mikroszkópos mérések végzése, western blot, sejttenyésztés és immunfluoreszcenciás jelölések végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, molekuláris biológus vagy biomérnök vagy biotechnológus MSc vagy azzal egyenértékű végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        alkotó tevékenység végzése

        a doktori képzésbe felvételre jelentkezett és a felvételi követelményeknek megfelelt

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        felhasználói szintű számítógépes ismeret (Microsoft Office programok használata)

        kreativitás, kiváló problémamegoldó képesség

        önálló munkavégzésre való alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        doktori fokozat

        áramlási citometriás és konfokális mikroszkópos technikák előzetes ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, korábbi tapasztalatok ismertetése

        fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke

        végzettséget, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolatai

        motivációs levél

        külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 52/258-603 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400 . ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OBSI/51/2019. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OBSI/51/2019., valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu, www.aok.unideb.hu - 2019. április 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.