Magyar Államkincstár Győr- Moson- Sopron Megyei Igazgatóság

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Győr- Moson- Sopron Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda

vezető-hivatalitanácsos (államháztartási terület)

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatóan 2020.09.22. napjáig, azonban legfel –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Hunyadi u. 6/A.

Ellátandó feladatok:

- az államháztartás önkormányzati alrendszerében teljesítendő számviteli, költségvetés tervezési, gazdálkodási, statisztikai adatszolgáltatások felülvizsgálata, feldolgozása, összesítése, - az önkormányzati alrendszer számára a költségvetési törvényben biztosított támogatások, hozzájárulások igénylésének, elszámolásának felülvizsgálata, - tájékoztatók, hiánypótlások, beszámolók megfogalmazása, azok írásba foglalása, - az önkormányzatok adóhatóságai által készített adatszolgáltatások összesítése, feldolgozása, egyes adóügyi feladatok, - a központi költségvetésből az önkormányzatokat megillető feladatalapú támogatások és költségvetési támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos felülvizsgálati, hatósági ellenőrzési, eljárási feladatok helyszíni ellenőrzés és dokumentumalapú felülvizsgálat keretében, - a támogatási/finanszírozási szerződés alapján szociális szolgáltatást, valamint szociális foglalkoztatást szervező önkormányzati-, egyházi-, nemzetiségi- és magán intézményt fenntartókat, továbbá az egyházi jogi személyeket, a nemzetiségi önkormányzatokat és a magán intézmények fenntartóit megillető támogatások igénylésének, elszámolásának, felhasználásának jogszerűségi és szabályszerűségi ellenőrzésével kapcsolatos feladatok, elsősorban helyszíni ellenőrzés keretében, - kincstári könyvviteli szolgáltatás biztosítása, - kapcsolattartás az ügyfelekkel és a felettes szervekkel, - nyilvántartások vezetése, adatgyűjtések, adategyeztetések, értékelések, elemzések készítése, - az ASP rendszer használata, hibajegyek megoldása, távmenedzsment szolgáltatás biztosítása, szükség szerint az ASP rendszer oktatása, - közhiteles törzskönyvi nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatok, - iratkezelés elvégzése (pl. dokumentumok előállítása, letöltése, iktatása, expediálása, rendezése).

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd részletesen az ellátandó feladatoknál.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, pénzügyi vagy számviteli szakképzettség,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - önkormányzati számviteli, pénzügyi szakterületen szerzett tapasztalat,

        - ASP rendszer használatában szerzett gyakorlat,

        - önkormányzati adóztatásban szerzett gyakorlat,

        - mérlegképes könyvelői képzettség, elsősorban államháztartási szakon,

        - államháztartási számviteli ismeret, könyvelési gyakorlat,

        - önkormányzati gazdálkodási szabályok ismerete,

        - felülvizsgálati, ellenőrzési tevékenységben szerzett gyakorlat,

        - jártasság a hatósági feladatok végzésében,

        - B” típusú gépkocsivezetői engedély.

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzés, precizitás, felelősségtudat, együttműködési készség, udvariasság, ügyfél centr,

        jogszabály értelmezési készség, nagyfokú munkabírás, önképzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - részletes fényképes szakmai önéletrajz, amely a Magyar Államkincstár honlapján elérhető: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/ Kérjük, hogy önéletrajzában a jelenlegi, valamint a korábbi jogviszonyait tételesen, azok betöltésének pontos időtartamával szíveskedjen feltüntetni.

        - magyar nyelvű motivációs levél,

        - iskolai végzettséget, nyelvvizsgát és egyéb végzettséget/szakképzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolata,

        - aláírt szkennelt nyilatkozat büntetlen előéletről.

        Ön jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy olvassa el a Magyar Államkincstár weboldalán található Adatkezelési tájékoztatót és annak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével egyidejűleg tegye meg. Nyilatkozat hiányában nem áll módunkban pályázati anyagát elbírálni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 96/501-807 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Győr- Moson- Sopron Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYŐR-HR/122-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: vezető-hivatalitanácsos (államháztartási terület) .         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Győr- Moson- Sopron Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével (9024 Győr, Hunyadi utca 6. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYŐR-HR/122-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: vezető-hivatalitanácsos (államháztartási terület) .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot elektronikusan az igazgato.gyor@allamkincstar.gov.hu e-mail címre kérjük benyújtani. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni a „GYŐR-HR/122-1/2019. sz. pályázat, vezető-hivatalitanácsos (államháztartási terület) álláshely” megnevezést. Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy minden mellékletet egy e-mailben csatolva kérünk benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 84. § (1) bekezdésben meghatározottaknak való megfelelést igazoló, – a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy a kinevezést megelőzően hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá nem áll a 82. § szerinti büntetőeljárás hatálya alatt – érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, amelyet legkésőbb a jogviszony létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani. További információ: ber.gyo@allamkincstar.gov.hu e-mail címen. A pályázati felhívás megtalálható a Magyar Államkincstár honlapján is (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/). Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.