Mélykút Város Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mélykúti Polgármesteri Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.

Ellátandó feladatok:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 81. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző helyettesítése, valamint a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, továbbá az Igazgatási Csoport vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jegyző helyettesítése; Igazgatási Csoport munkájának szervezése és ellenőrzése; képviselő-testületi anyagok elkészítésében való közreműködés; a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság munkájával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása; a Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása; a közérdekű adatok megismerésével, az államháztartási információk körébe tartozó adatszolgáltatási, közzétételi, adatkezelési feladatok ellátásával kapcsolatban meghatározott feladatok felügyelete; a kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása; az európai parlamenti, az országgyűlési, a helyi önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választások szervezése; humánpolitikai feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Igazgatási Csoport

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser ,

        legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a Kttv. 247. § (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Legalább 1 év jegyzői vagy aljegyzői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést, szakvizsgát vagy a mentesítést igazoló okiratok másolatai;

        45/2012.(III.20.)Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz,

        szakmai és közigazgatási gyakorlat igazolására szolgáló iratok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hagy a pályázat tartalmának és az abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet teljesen korlátozó vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt,

        pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezés esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn,

        pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatály alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/77/560-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mélykúti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6449 Mélykút, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./1580/2019. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Mélykúti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6449 Mélykút, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./1580/2019., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az Mötv. 82. § (1) bekezdése alapján a jegyző javaslatára Mélykút Város Polgármestere dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Mélykút Város Önkormányzat Hirdetőtáblája - 2019. április 18.

        Mélykút Város honlapja - 2019. április 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója 3 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.melykut.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.