Neumann János Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem
Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda

Intézményegység-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év -ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Bocskai utca 19.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott Az intézményegység-vezető feladata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint az intézményvezető szakmai, vezetői, ellenőrzési munkájának, egyéb tevékenységének segítése, támogatása. Részletes feladatkörét az intézményvezető határozza meg. Az intézményvezető közvetlen munkatársa. Felel az intézményegység szakszerű és törvényes működéséért. Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó pedagógiai-szakmai munkát. Ellátja a tanügy-igazgatási feladatokat. Óvodapedagógusként tervezi, szervezi, irányítja a csoportjában folyó munkát.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        pedagógus szakvizsga

        Közoktatás vezetői végzettség

        Vezetői tapasztalat és gyakorlat

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Projektekben koordinátori vagy megvalósítói tapasztalat,

        hallgatói gyakorlat vezetése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, eddigi szakmai munkáját, illetve vezetői tevékenységének részletes ismertetését.

        A Gyakorló intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot a szakmai helyzetelemzésre épülő megvalósítási, fejlesztési elképzelésekkel.

        részletes, fényképes szakmai önéletrajz

        motivációs levél,

        végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel,

        a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

        a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga-ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is- kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 76/517-634 vagy 76/517-628 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Ke, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 116/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményegység-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 116/2018, valamint a munkakör megnevezését: Intézményegység-vezető.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu címen keresztül oldalon keresztül.

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-neumann.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.