Szegedi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

főigazgató-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.02.15-2023.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6725 Szeged, Bécsi körút 38.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A főigazgató munkáját a pedagógiai szakszolgálati intézmény egy vagy több feladatának szakmai irányítását ellátó főigazgató-helyettes segíti. Székhelyintézmény által ellátott szakmai feladatok (megyei szakértői bizottsági feladatok, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás) végrehajtásának irányítása. A székhelyintézmény által ellátott szakmai feladatok végrehajtását irányító főigazgató-helyettes a székhelyintézmény működési körzetében felel: a szakmai munkáért, a szakalkalmazotti értekezlet vezetéséért, a szakalkalmazotti értekezlet jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pszichológus, gyógypedagógus vagy gyógytestnevelő tanár végzettség és szakképzettség, vagy a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 1. § 3. pontja szerinti gyógypedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pszichológus megbízása esetén klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga, gyógypedagógus és gyógytestnevelő tanár esetében pedagógus-szakvizsga,

        továbbá pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlat,

        pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai önéletrajza

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

        a pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához

        a pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        a pályázó pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör megnevezésével)

        hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 62/442-420 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6725 Szeged, Bécsi körút 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/062/09622-1/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat - főigazgató-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6726 Szeged, Bal fasor 17-21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/062/09622-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat - főigazgató-helyettes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        intézmény honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat címére (6725 Szeged, Bécsi körút 38.). A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat - főigazgató-helyettes beosztására".

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.