Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
Hatósági Iroda

Irodavezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

Ellátandó feladatok:

A Hatósági Iroda vonatkozásában feladata különösen: az iroda munkaszervezésének, minőségi munkavégzésének biztosítása, szakmai kérdésekben az ügyintézők segítése, az irodához tartozó ügykörökben kiadmányozás. Az önkormányzatok, képviselő-testületek, a bizottságok, a jogi személyiségű társulások, a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok irányítása, szervezése. Előterjesztések készítése, továbbá az iroda által készített előterjesztések jogszerűségi szempontból történő ellenőrzése. Az iroda feladatköréhez kapcsolódó helyi rendeletek karbantartása. Egyéb munkáltatói jogok gyakorlása az iroda tekintetében (munkaköri leírások elkészítése, a szabadságok kiadása, minősítési, teljesítményértékelési feladatok). Képviselő-testületi, bizottsági üléseken, közmeghallgatásokon, lakossági fórumokon való részvétel. Közreműködés a választásokkal, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos ügyekben. Az aljegyzőt - távolléte esetén - teljes jogkörben eljárva helyettesíti, a helyettesítés körében gyakorolja az aljegyző kiadmányozási jogosítványait.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági irodája belső szervezeti egységének közvetlen szakmai irányítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a kegyeleti támogatásokról szóló 9/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem,

        vagy főiskolai szintű igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képzés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

        Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

        Legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,

        Érvényes B kategóriás járművezetői engedély,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vezetés-szervezési ismeretek,

        Nyelvismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet I. számú mellékletében foglalt adattartalommal elkészített fényképes önéletrajz,

        Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata,

        Közigazgatási gyakorlatot igazoló okirat másolata,

        Előnyt jelentő tényező meglétét igazoló okirat másolata,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) , vagy másolata, vagy igénylőlap, vagy nyilatkozat,

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről,

        Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

        Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-82/471-388/112 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSU/4874/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Irodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSU/4874/2018, valamint a munkakör megnevezését: Irodavezető.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok - tartalmi és formai - szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkakör határozatlan időre szól, 6 havi próbaidő kikötésével. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. Az Irodavezető személyéről a pályázatok alapján a kinevezési jogkör gyakorlója, a jegyző dönt. A polgármester egyetértési jogot gyakorol a kinevezés tekintetében.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Csurgó Város honlapja www.csurgo.hu - 2018. november 22.

        Csurgói Városi Televízió - 2018. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csurgo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.