Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András utca 16-18.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű, törvényes és gazdaságos működtetése az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátására vonatkozó jogszabályok és fenntartói döntések figyelembevételével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség,

        tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával

        a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat

        kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység

        magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban miniszter) által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, kifejezetten a többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat - kivéve, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, - vagy nyilatkozat, hogy a megbízását követő 2 éven belül a tanfolyamot elvégzi és

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a pályázati alapfeltételt meghaladó mértékű szakmai gyakorlat

        vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

        szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

        arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007. évi CLII törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. március 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-132-4-26/2018. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-132-4-26/2018., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I. 25/A..

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.