Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat
Laboratórium telephelyeire

1 fő Általános laboratóriumi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1027 Budapest, Kapás u. 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Asszisztensi tevékenység, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés, munkaköri leírásban rögzített irányelvek alapján. Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra 4 hónapos munkaidőkeret A munkavégzés helye: 1027 Budapest, Kapás u. 22. és telephelyei

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Általános laboratóriumi asszisztensi végzettség,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

        MESZK tagság

        Működési nyilvántartásban szerepel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget igazoló okiratok másolatai

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Működési nyilvántartásról másolat

        MESZK tagsági igazolás

        Nyilatkozat - Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bizottság megtekintheti, továbbá a pályázó a személyes adatait is tartalmazó pályázati anyagát a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata rendelkezésére bocsátja annak erre vonatkozó, írásban történő visszavonásáig

        A postai úton beküldött pályázati anyag - sikertelen pályázat esetén, a pályázati lezárás után, - postai úton, tértivevényes ajánlott küldeményként, a megadott lakcímre minden esetben visszaküldésre kerül.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 488-7500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (1027 Budapest, Kapás u. 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/2018/389/5 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő Általános laboratóriumi asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (1027 Budapest, Kapás utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/2018/389/5, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő Általános laboratóriumi asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kapas.hu - 2018. november 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.