Kaposvári Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kaposvári Egyetem
Egyetemi Könyvtárba

informatikus könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Guba S. utca 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtári feldolgozási, valamint oktatás- és kutatástámogatási feladatok ellátása. Részvétel a könyvtári olvasószolgálati munkában, tájékoztatás hagyományos és elektronikus forrásokból, olvasószolgálati ügyelet ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 2011. évi CCIV. törvény és ezek végrehajtási rendelete, továbbá az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy alapszak, könyvtáros/informatikus könyvtáros végzettség,

        Akik megfelelnek a jogszabályokban a munkakörre és a közalkalmazotti jogviszony létesítésére előírt feltételeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetemi/MA végzettség,

        További felsőfokú végzetség, vagy folyamatban lévő további felsőoktatási tanulmányok,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, motivációs levél;

        végzettséget tanúsító okirat másolata;

        három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, mellyel igazolja, azt hogy büntetlen előéletű és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé;

        a pályázó nyilatkozatát fennálló munkaviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról;

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

        A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 82/505-925, illetve 30/455-4014 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Egyetem címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Guba S. utca 40. Dr. Borbás Zoltán kancellárnak címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/63-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: informatikus könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Egyetem címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/63-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: informatikus könyvtáros.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Guba S. utca 40. Új épület 141.sz.iroda .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Jogszabályokban és a Kaposvári Egyetem belső szabályzataiban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kaposvári Egyetem honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ke.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.