Magyargéc Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyargéci Mézeskalács Biztos Kezdet Gyerekház

Gyerekház vezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.01.01-2023.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3133 Magyargéc, Rákóczi út 75.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai vezetői és Gyerekház vezetői feladatok ellátása, napi ,munkafolyamatok megszervezése, munkatársak munkájának irányítása, a fejlesztő szakemberek munkavégzésének koordinációja,családokkal való napi munka irányítása, heti és havi team megbeszélések irányítása, a Gyerekház dokumentációs rendszerének működtetése. Kapcsolattartás a Gyerekház partnereivel. Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        felsőfokú pedagógiai végzettség vagy felsőfokú egészségügyi végzettség vagy pszichológusi végzettség vagy szociálpedagógiai végzettség vagy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I. Alapellátások cím 2.B) és 2.C) pontjában az önálló bölcsőde, a bölcsőde magasabb vezetőjére/vezetőjére meghatározott képesítési előírások valamelyike, vagy egyéb felsőfokú végzettség mellett Biztos Kezdet Gyerekházban eltöltött legalább kétéves szakmai tapasztalat.

        Magyar állampolgárság,

        Büntetlen előélet;

        Cselekvőképesség;

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyerekházban töltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz,

        Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata(i),

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata;

        A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;

        Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Nyilatkozat arról, hogy a Képviselő-testület a pályázat elbírálását nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja;

        Nyilatkozat arról, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn;

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 32/509-005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyargéc Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3133 Magyargéc, Rákóczi út 75. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MGC/1283/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Gyerekház vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Magyargéc Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3133 Magyargéc, Rákóczi út 75. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MGC/1283/2018, valamint a munkakör megnevezését: Gyerekház vezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3133 Magyargéc, Rákóczi út 75. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyargéc Község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2018. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.