Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Média Intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 , Bertalan Lajos utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

– előadások, szemináriumok és konzultációk tartása az Média Intézet működésének körébe tartozó képzésekben (Média Stúdiumok, Tervezőgrafika BA és MA, továbbá az Egyetem doktori képzései), az alábbi tárgykörökben: - Tervezőgrafikai tervezés és kutatás - Tervezéselmélet - Kommunikáció- és médiaelmélet - Prezentáziós ismeretek – részvétel az Egyetem interdiszciplináris oktatási programjaiban: intézetközi tervezői/elméleti kurzusokban, kurzusheti workshopokban. – részvétel az Intézet által gondozott képzési programok, valamint a Doktori Iskola tanterveinek és tanmeneteinek kidolgozásában, vezetésében, oktatási segédletek elkészítésében és az oktatásszervezés egyéb feladataiban – részvétel a doktori témavezetés munkájában – részvétel a nemzetközi szakmai kapcsolatok, valamint a kreatív szférával való kapcsolatok építésében – aktív szerepvállalás az egyetemen folyó művészeti és tudományos munka szervezésében

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        egyetemi (mester) szintű végzettség

        a felsőoktatási törvény vonatkozó rendelkezéseinek értelmében a pályázó rendelkezzen doktori fokozattal (DLA) Multimédia-művészet területén

        legalább 5 év felsőoktatási gyakorlattal rendelkezzen a területén

        a pályázónak alkalmasnak és motiváltnak kell lennie a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők és a tanársegédek tanulmányi, tudományos vagy művészi munkájának vezetésére. Rendelkezzen megfelelő, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal.

        Angol nyelvből középfokú B2 típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási, előadói szintű idegen-nyelv tudás.

        Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Oktatói Követelményrendszerében meghatározott követelmények [47. § (5) bekezdés]

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőoktatási gyakorlat a tervezőgrafika oktatásában,

        Kapcsolat a tervezőgrafikai szakma szereplőivel,

        Szakmai és/vagy állami díj, elismerés,

        Kortárs hazai és nemzetközi tervezőgrafikai szakmai elismertség, tájékozottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai-oktatási program,

        Szakmai önéletrajz, díjak, elismerések, publikációk jegyzéke

        Az egyetemi oklevél, a tudományos/művészeti fokozat, a nyelvtudást és egyéb végzettséget tanúsító oklevelek másolata,

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti Működési Rendje szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik,

        a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben kiválasztásra kerül, úgy 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát a kinevezéshez benyújtja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-592/2018 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-592/2018, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1111 , Bertalan Lajos utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tárgymegjelölésben kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: "Média Intézet / egyetemi docens". A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet eredményt, valamint a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mome.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.