Tiszainoka Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Községi Konyha Tiszainoka

intézményvezetői (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év (2019.01.01. - 2023.12.31.)-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5464 Tiszainoka, Kossuth Lajos út 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. Költségvetés készítése, az intézmény pénzügyi-számviteli, gazdasági, műszaki tevékenységének szervezése, irányítása, ellenőrzése. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Gyakorolja az intézményben a foglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogkört. Felelős a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő jogszabályok alapján ellátandó feladatok, adatszolgáltatások teljesítéséért. Az intézményvezető felelős az intézmény alapító okiratában, belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a szervezet számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. Az intézményi gazdálkodás törvényességének, a hatékony és eredményes feladatellátás megvalósításának folyamatos ellenőrzése. Felel az intézmény vagyonkezelésébe adott vagyon rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, együttműködik a költségvetési szervet érintő önkormányzati döntések meghozatalában. Felel a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért és a költségvetés végrehajtásáért. Közreműködik a szerződések előkészítésében, megkötésében, valamint a vagyoni jogot vagy kötelezettséget érintő egyéb megállapodások előkészítésében. Pályázatok figyelése, a pályázatok elkészítése, az elszámolás lebonyolítása. Külső szervezetek számára készített adatszolgáltatások szervezése, ellenőrzése, bevallások, statisztikai jelentések készíttetése. Kapcsolattartás a fenntartóval, társintézményekkel, egyéb szakhatóságokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) végrehajtására vonatkozó jogszabályok az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, főiskolai szintű dietetikus képesítéssel, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló kormányrendelet szerinti élelmezésvezető szakképesítéssel vagy államilag elismert élelmezésvezető szakképesítéssel kell rendelkeznie.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló területen intézményvezetői munkakörben szerzett tapasztalat. Kiváló kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányító készség, számítógép felhasználó szintű ismerete, helyismeret, szakma iránti elkötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget,képzettséget igazoló okmányok másolat.30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Szakmai önéletrajz. Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel. Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok fenn állásáról, illetve azok megszüntetéséről, a pályázat nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 56/477-001/8 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszainoka Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5464 Tiszainoka, Kossuth út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TI/913/2018 , valamint a beosztás megnevezését: konyhavezető .         Postai úton, a pályázatnak a Tiszainoka Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5467 Tiszainoka, Kossuth út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TI/913/2018, valamint a munkakör megnevezését: konyhavezető .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5464 Tiszainoka, Kossuth út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat Tiszainoka Község Önkormányzatának bizottsága hallgatja meg és Tiszainoka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszainoka Községi Önkormányzat honlapja - 2018. november 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.