Néprajzi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Néprajzi Múzeum
Gazdasági Hivatal

gazdasági főosztályvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, max. öt év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági főosztály munkájának szervezése, irányítása; érvényesítési feladatok ellátása; főkönyvi könyvelési feladatok ellátása, időszaki költségvetési jelentések, mérlegjelentések és éves beszámoló elkészítése; számviteli rend, okmányfegyelem betartása; adóbevallások elkészítése; közbeszerzések előkészítésében, lebonyolításukban való részvétel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, vagy főiskolai gazdasági-pénzügyi szakirányú végzettség és mérlegképes könyvelői képesítés,

        Közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        CT-EcoSTAT integrált pénzügyi rendszer alkalmazásában szerzett gyakorlat

        A 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vétel igazolása

        Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz; a Kjt. valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglalt összeférhetetlenségi előírásoknak való megfelelés, büntetlen előélet; cselekvőképesség; betöltött 18. életév

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pályázati vagy közbeszerzési szaktanfolyamon szerzett oklevél, angol nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű rendszerszemlélet, önálló munkavégzés, problémamegoldó képesség, pontosság, megbízhatóság,

        Kiváló szintű vezetői képesség, kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány, ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás, érvényes igazolás a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában való regisztrációról, beleegyező nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 473-2430 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NM/774-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági főosztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NM/774-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági főosztályvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat bizottság bírálja el. Az írásbeli pályázatuk alapján alkalmasnak tartott pályázók bizottság előtti szóbeli meghallgatáson vesznek részt. A bíráló bizottság javaslata alapján a pályázat nyerteséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat elbírálását követően a döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.neprajz.hu - 2018. december 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kinevezés esetén a Kjt. 21/A §-ban foglaltaknak megfelelően négy hónap próbaidő köthető ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.neprajz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.