Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Cibakháza I. számú háziorvosi körzetének háziorvosa

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 23.

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5462 Cibakháza, Bátorszőlő I. út 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Cibakháza I. háziorvosi körzetének ellátására, amely területi ellátási kötelezettséggel jár. A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmények (Cibakházi Napsugár Óvoda, Damjanich János Általános Iskola Cibakháza) iskola-egészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá. A körzet vállalkozási formában és közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony keretében is ellátható.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) vállalkozási formában történő ellátás esetén az feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) kormányrendelet rendelkezései az irányadóak. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek.,

        Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek. Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság. Saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is.Végzettséget,szakképzettséget igazoló diploma másolata.Egészségügyi nyilvántartás igazolása.Erkölcsi bizonyítvány. Egészségügyi alkalmassági igazolás.MOK tagsági igazolás.Egyéni vállalkozói igazolvány,vagy cégbírósági bejegyzési okirat.A működtetési jog meglétét, vagy feltételeit igazoló okirat másolata. Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez,nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-56-477-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CIB/2244- /2018 , valamint a munkakör megnevezését: Cibakháza I. számú háziorvosi körzetének háziorvosa.         Postai úton, a pályázatnak a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CIB/2244- /2018, valamint a munkakör megnevezését: Cibakháza I. számú háziorvosi körzetének háziorvosa.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának összevont bizottsága hallgatja meg, a pályázatok elbírálásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik. Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket. Az önkormányzat viseli a rendelő, váróterem rezsi költségeit, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási munkák költségeit. Cibakháza állandó lakossága: 4005 fő, ebből az ellátandó körzet 1742 kártyaszámmal rendelkezik. Előnyt jelent gyermekorvosi szakvizsga. Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cibakhaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.