Bicske Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bicske Városi Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt év - 2019. június 15. napjától 2024. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2060 Bicske, Árpád utca 13. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltakra.Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése; a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás; az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésének megszervezése; az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása; kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

        legalább 15 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        legalább 5 év magasabb vezetői tapasztalat

        integráicós prgramot alkalmazó intézményben szerzett vezetői tapasztalat

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges –főiskolai óvodapedagógusi végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pályázatírásban jártasság, illetve projektvezetői tapasztalat

        B kategóriás jogosítvány

        IKT kompetencia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt

        szakmai és vezetői gyakorlatról, hiteles igazoláls

        az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállallásáról

        nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez, személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bicske Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2060 Bicske, Hősök tere 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-1377/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Bicske Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2060 Bicske, Hősök tere 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-1377/2018, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2060 Bicske , Hősök tere 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtási határidejét követő 60. napot követő első Képviselő-testületi ülésen kerülnek elbírálásra a benyújtott pályázatok. A Képviselő- testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Bicske Város Önkormányzat honlapja - 2018. december 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bicske.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.