Debreceni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bölcsészettudományi Kar
Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszék

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szemináriumok tartása elsősorban közösségszervezés Ba szakosoknak média- és filmelmélet, közösségi kommunikáció, kulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata, közművelődési intézményrendszer témakörökben, részvétel tanárképzési szemináriumok tartásában. Aktív részvétel a tudományos kutatásokban és tudományszervezésben. Rendszeres publikációs tevékenység magyar és idegen nyelven. Részvétel a tehetséggondozásban. bekapcsolódás a hazai és nemzetközi szakai networkök munkájába.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, a közösségszervezés szak elődszakjainak (pl. művelődésszervező) megfelelő egyetemi végzettség,

        oktatási feladatai témájában a mesterfokozat és szakképesítés követelményeit érdemben meghaladó tudás, és ehhez kapcsolódó széleskörű tájékozottság

        eredményes tudományos munka végzésére való alkalmasság, a PhD képzés megkezdése a nevelés- és művelődéstudományok területén

        szemináriumok, gyakorlatok vezetésére való alkalmasság, képesség azok anyagának összeállítására, diákköri, szakdolgozati diplomamunkát készítő hallgatók irányítására

        angol vagy német nyelvből szerzett, legalább középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        kutatási és kutatásszervezési tapasztalat

        jártasság magyar és nemzetközi publikációs tevékenységben

        rendszeres konferenciaszereplés

        MS Word, Excel, Power Point, SPSS ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        megszerzett tudományos (PhD) fokozat neveléstudományok területén

        magas szinvonalú nemzetközi és hazai publikációs teljesítmény

        nemzetközi előadói tapasztalat, nemzetközi mobilitásban szerzett tapasztalat

        az oktatott tárgyak terén szakmai gyakorlati tapasztalat (média, közművelődés terén)

        publikációs és előadói készség egy második idegen nyelven

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        publikációk és tudományos munkák, független hivatkozások MTMT alapján hitelesített jegyzéke

        iskolai végzettséget, idegennyelv-tudást igazoló dokumentumok másolata, doktori képzésben való részvétel igazolása

        külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400 . BTK Dékáni Hivatala ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/20296/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/20296/2018, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapja - 2018. december 8.

        Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2018. december 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.