Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8500 Pápa, Barát utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység az intézmény iskolai szociális munka csoportjában; a pápai járás óvodáiban és iskoláiban. Prevenciós csoportok szervezése és vezetése; egyéni foglakozás és fogadó órák gyermekeknek és szülőknek, pedagógusoknak; a jelzőrendszer működésének segítése; team munkában való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete szerinti képesítés,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felsőfokú szociális alapvégzettség

        szociális és/vagy gyermekvédelem területén szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        B kategóriás vezetői engedély

Elvárt kompetenciák:

        Megbízhatóság, pontosság, empátia, határozottság, együttműködési készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettségek/szakmai képesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata

        részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 89/310-186 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye címére történő megküldésével (8500 Pápa, Barát utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-78/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.         Postai úton, a pályázatnak a Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye címére történő megküldésével (8500 Pápa, Barát utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-78/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Veszprém megye, 8500 Pápa, Barát utca 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően személyes meghallgatás, interjú útján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.papa.hu - 2018. december 10.

        www.papa-ma.hu - 2018. december 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.