Szentlőrinc Város Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Templom tér 1.-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szentlőrinci Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc Város Önkormányzatának fenntartásában működő intézmény. Az intézményvezető a közművelődési feladatok ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének színvonalas biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel rendelkezik; vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezik a pályázó,

        A felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy felsőfokú szakirányú szakképesítés szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett

        Kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez

        A 150/1992. (IX.20.) Kormányrendelet 6/G.§ szerint, akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül azt megszerzi

        Egészségügyileg alkalmas

        Magyar állampolgársággal rendelkezik

        Büntetlen előéletű

        Cselekvőképes

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Pályázatok előkészítésében vagy lebonyolításában szerzett tapasztalat

        Jó szervezőkészség, kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Személyes adatokat tartalmazó, valamint a szakmai gyakorlatot is igazoló részletes fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)

        A szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkaügyi okmányok (kinevezések, felmentések) másolata

        Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        Nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti határidőben vagyonnyilatkozatot tesz

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a képviselő-testületi ülésen a zárt ülésen történő tárgyalást kéri-e vagy sem

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 73/570-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szentlőrinc Város Önkormányzat címére történő megküldésével (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 001/7876-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: vezető közművelődési szakember.         Postai úton, a pályázatnak a Szentlőrinc Város Önkormányzat címére történő megküldésével (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 001/7876-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: vezető közművelődési szakember.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizottságok által történő véleményezést követően a képviselő-testület dönt a pályázat elbírálásáról, a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szentlorinc.hu - 2018. december 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázatokat kizárólag postai úton fogadunk el. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.