Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5553 Kondoros, Csabai út 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógussal együtt ügyeletet lát el a reggeli gyülekezéskor, illetve a délutáni hazabocsátáskor. Intézményen belül szükség szerint kíséri a gyermeket. • Intézményen kívüli foglalkozásokra, programok helyszíneire, kirándulásokra, fejlesztő foglalkozásokra kíséri a gyermekeket. • Tevékenyen részt vesz a gyermek környezeti, személyi higiénés szokásainak kialakításában. • Tevékenyen részt vesz a gyermekek öltözködési, étkezési szokásainak alakításában (terítés, evőeszközök használata stb.) Gyakoroltatja a gyermekekkel a mindennapi élethelyzetekben szükséges tevékenységeket. Ellenőrzi a gyermekek higiénés és önkiszolgáló tevékenységét. Szervezi és felügyeli a csoportos étkezéseket. • Ellenőrzi a gyermekek által használt helyiségek rendjét, tisztaságát, orvosi ellátást nem igénylő sérüléseket lát el, felügyeli a beteget, sérültet. • Részt vesz a gyermekek intézményen kívüli és belüli sportprogramjainak szervezésében és lebonyolításában. • Felügyeli és segíti a gyermeket a szabadidős tevékenységben, egyezteti a pedagógussal a foglalkozáshoz szükséges teendőket, előkészíti a foglalkozáshoz szükséges eszközöket. • Berendezi a csoportszobát a foglalkozások igényeinek megfelelően. • Segíti, bátorítja a gyermeket általános jellegű egyéni feladatainak megoldásában. • Közreműködik az adminisztrációs feladatok ellátásában, az intézmény, a csoport dokumentumainak elkészítésében. • Vezeti a szükséges nyilvántartásokat, ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációt. Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezető megbízza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0666388635 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (5553 Kondoros, Csabai út 63. út Csabai út . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Helyi kábeltelevízió - 2018. december 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.