Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal
Művelődési, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Osztály

idegenforgalmi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

Ellátandó feladatok:

- Elkészíti a város turisztikai feladataival kapcsolatos munkatervet és költségvetést. - Kapcsolatot tart a helyi, a megyei, regionális és országos turisztikai szervezetekkel. - Feltérképezi azon lehetőségeket, melyekkel bővíteni, és versenyképessé lehet tenni Balatonfüred turisztikai kínálatát. - Előkészíti és összesíti az osztály éves költségvetését, naprakészen vezeti a pénzügyek alakulását, figyelemmel kíséri a kiadásokat, vezeti a bevételek alakulását. Ennek érdekében napi kapcsolatot tart a Kincstárral. - Szakmailag véleményezi az osztályhoz tartozó önkormányzati támogatási szerződéseket. - Előkészíti a feladatkörében meghatározott partnerekkel kötendő önkormányzati támogatási szerződéseket és az elszámolásukat figyelemmel kíséri. - Részt vesz a civilpályázat kiírásban önkormányzati döntésének előkészítésében. Elkészíti a Támogatási Szerződéseket és azok módosításait amennyiben szükséges. - Elvégzi a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület, valamint a Balaton Best Nonprofit Kft. irányításával kapcsolatos koordinációs feladatokat, szükség esetén elkészíti az együttműködési megállapodásokat a szervezetekkel. - Együttműködik a város marketing tevékenységével kapcsolatos pénzügyi vonatkozású feladatok ellátásában (marketing terv, pályázatok, stb.) - Elkészíti és folyamatosan frissíti a pénzügyi, gazdasági, turisztikai szakmai szervezetek listáját. - Havi feladat- és likviditási tervet készít. - Turisztikai ügyekben folyamatos kapcsolatot tart a Balaton BEST Nonprofit Kft-vel, a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesülettel, illetékes államtitkársággal. - Elkészíti a Balatonfüredi Napló, a Füred TV, és a Magyar Postával kapcsolatos éves szerződéseket.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat idegenforgalmi ügyeivel kapcsolatos feladatok ellátása. Az Önkormányzat gazdálkodási ügyeivel kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, - egyetemi vagy főiskolai szintű gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű turizmus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli, turisztikai szakképesítés,

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

        Önálló munkavégzés, terhelhetőség, erős stressz-tűrés, gyors helyzetértékelő-képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i), 30 napnál nem régebbi, a közszolgálati jogviszony létesítésére kiadott (Kttv. 39. § (1) bek.) erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, hozzájárulás az adatkezeléshez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 87/581-237 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/8796/2018 , valamint a munkakör megnevezését: idegenforgalmi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/8796/2018, valamint a munkakör megnevezését: idegenforgalmi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.balatonfured.hu

        Napló című napilap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.