Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
Ápolás - gondozás szervezeti egység

osztályvezető ápoló

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

127 ágyas osztály szakmai munkájának koordinálása. A Szervezeti és Működési Szabályzatban biztosított hatáskörébe utalt jogok gyakorlása. Fő feladata az osztály működéséhez tartozó ápoló, szociális gondozó-és ápoló, illetve a takarító munkatársak irányítása, az osztály szakmai tevékenységének megszervezése és ellenőrzése. A munkatársak továbbképzésének, szakmai fejlődésének elősegítése, illetve az ápoló-gondozó tevékenység hatékonyságának, magas színvonalának biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000.(XII.26.) kormányrendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés,

        magyar állampolgárság

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok;

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        legalább 5 év bentlakásos szociális intézményben megszerzett gyakorlat

        a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskolai, vagy egyetemi szintű szakirányú képesítés (lezárt, vagy folyamatban lévő tanulmányok)

Elvárt kompetenciák:

        emelt szintű ápoló szakképesítés,

        a tevékenység végzéséhez megfelelő szakképesítéssel szerepel az alap-,és a működési nyilvántartásban,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz

        vezetésre, fejlesztésre vonatkozó szakmai program

        iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i); szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok

        nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

        hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik

        nyilatkozat a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 42-520-002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 442/2018. , valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető ápoló .         Postai úton, a pályázatnak a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 442/2018., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend szerint. A benyújtott pályázatokat szakmai bizottság előzetesen véleményezi, majd a pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja. A pályáztató minősíti a pályázó szakmai képességeit, rátermettségét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kornisné Központ web felülete – www.humantiszavasvari.hu

        Tiszavasvári Város Honlapja – www.tiszavasvari.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.humantiszavasvari.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.