Tinnye Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

2086 Tinnye Petőfi S. utca 2.

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt év (2024. augusztus 31.)-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2086 Tinnye, Petőfi Sándor utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. (XII:31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        óvodavezetői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        óvodapedagógusi - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        az Nkt. 67.§ (1) szerinti az adott nevelési intézményben a vezetői munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség;közoktatás vezetői vagy pedagógus szakvizsga

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvodavezetői - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        óvodapedagógusi - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló okiratok másolatai

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Fényképes szakmai önéletrajz

        intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő pedagógiai, szakmai és fejlesztési elképzeléssel

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, és azt a véleményezésben és elbírálásban résztvevők megismermerhetik

        nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén nem áll fenn a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-a szerinti összeférhetetlenség

        nyilatkozat arról, hogy a pályázatának képviselő-testületi elbírálásához hozzájárul, vagy zárt ülés tartását kéri. (Mötv. 46.§. (2))

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tinnye Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Bajcsy Zsilinszky utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/5142/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tinnye Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/5142/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2086 Tinnye, Bajcsy Zsilinszky utca 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tinnye.hu

        www.pilisjaszfalu.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.